DUNIYA GENERATION

NetherlandsNa een succesvol doorlopen basisschool periode op Duniya Education in INDIA kunnen onze oud leerlingen verder leren via het studiefonds Duniya Generation. Dit fonds is opgericht omdat we merkten dat de kinderen op jonge leeftijd hun ouders gingen helpen met geld verdienen in plaats van verder leren op een Middelbare School. Een schooljaar is simpelweg te kostbaar voor veel families. Erg zonde, want ook bij ons op school komen we veel talentvolle kinderen tegen die er van dromen om leraar, politieman of piloot te worden.
Duniya Generation steunt de dromen van de kinderen van Nagwa, maar dat doen ze niet alleen. Een Middelbare School in de buurt heeft ingestemd met het opnemen van de leerlingen en dat is vrij bijzonder. Op deze Middelbare School zitten voornamelijk leerlingen van een ‘hogere’ komaf, kinderen uit een sloppenwijk zijn daar niet te vinden. Gelukkig maakt een school uniform dat iedereen er hetzelfde uitziet, al kan dat persten toch niet altijd voorkomen.
Ook de ouders zijn zeer betrokken bij de studie. Ze worden regelmatig uitgenodigd voor vergaderingen over de voortgang van hun kinderen en de ouders worden aangemoedigd om ze te steunen in hun studie.
Omdat de meeste ouders zelf niet kunnen lezen of schrijven is er een huiswerkbegeleider voor de leerlingen. Op hun oude basisschool Duniya Education wordt dagelijks ruimte vrijgemaakt om huiswerk te maken en vragen te stellen.
In 2009 begonnen we met een klein groepje kinderen, inmiddels is de groep uitgegroeid tot 50 leerlingen en is het een belangrijk project van Stichting Duniya geworden. De oudste leerlingen gaan al richting het einde van hun Middelbare School en zijn zich aan het voorbereiden op hun vervolgopleidingen.
Het lesgeld wordt betaald voor sponsoren (uit Nederland en andere landen) die mee willen werken aan hun toekomst. Uiteraard draagt Stichting Duniya ook een steentje bij. Nieuwsbrieven houden de sponsoren op de hoogte. Ook heeft de groep een eigen Facebook Pagina: ‘Duniya Generation’.

Voor 100 euro per kind jaar betalen we lesgeld, schoolboeken, schooluniformen en andere school benodigdheden.
Doet je mee?


United KingdomAfter a successfully completed elementary school period at Duniya Education in INDIA our former students can continue to learn through the Duniya Generation study fund. This fund was established because we noticed that the children started to help their parents earn an income at a young age, instead of continuing their education at a High School. A school year is simply too expensive for many families. Such a sin, because we also see many talented children at our school who dream of becoming a teacher, police officer or pilot.
Duniya Generation supports the dreams of the children of Nagwa, but they don’t do so alone. A High School in the neighbourhood has agreed to the inclusion of the students and that’s rather special. This High School mainly have students of ‘higher’ descent; children from a slum area are not to be found there. Luckily, a school uniform ensures everyone looks the same, although that doesn’t always prevent bullying.
The parents are also very involved in the studies. They are regularly invited to meetings on the progress of their children and the parents are encouraged to support them in their studies.
Because most parents themselves can neither read nor write, there is a homework assistant for the students.  Space is set aside daily for homework and to ask questions at their old elementary school, Duniya Education.
In 2009, we started with a small group of children, the group has meanwhile grown to 50 students and it has become a major project of the Duniya Foundation. The oldest students already head towards the end of their High School career and are preparing for their further education.
Tuition is paid by sponsors (from Netherlands and other countries) who wish to work on their future. Of course, the Duniya Foundation also contributes its bit.  Newsletters keep the sponsors informed. The group also has its own Facebook Page: ‘Duniya Generation’.

For 100 Euro per child per year, we pay tuition, school books, school uniforms and other school supplies.
Want to join?