DUNIYA OPERATION

 

NetherlandsSinds 2007 werken we in VIETNAM nauw samen met de organisatie Center II (CII, Direct Support for Disabled Children) in Hanoi, die onder leiding staat van Dong Van An. Goed ondersteund door de lokale overheid, zoeken we in de afgelegen bergdorpjes van Noord-Vietnam, waar veel verschillende etnische minderheden wonen, naar kinderen met een lichamelijke handicap. Kinderen die tengevolge van een ongeluk, een geboren afwijking of ernstige brandwonden niet goed kunnen functioneren en nooit enige medische zorg kregen. We troffen daarbij kinderen aan die al jaren in een donker hoekje van een hut onder een klamboe lagen. Weliswaar met regelmaat gevoed en gewassen door een wanhopige ouder, maar niet in staat om zelfstandig te spelen, laat staan leren. Of kinderen die zich zo schamen voor een schisis (hazenlip) dat ze niet naar school durven, met alle sociale consequenties van dien.

Al naar gelang de aard van de ingrepen (brandwonden, urologie, orthopedisch, plastisch, oogheelkunde) stellen we een medisch team samen en reizen we vanuit Hanoi naar de provincie Lai Chau, waar we óf in de gelijknamige hoofdstad opereren, óf in een klein streekziekenhuis in een van de afgelegen bergdorpen. Sinds wij hier in 2007 mee begonnen, hebben ruim 1500 kinderen een medische controle gekregen en konden ruim 700 van hen worden geopereerd.

Helaas zullen er altijd kinderen zijn voor wie we niets kunnen doen. Die families proberen we desondanks te helpen, bijvoorbeeld met de aanschaf van een buffel, waardoor ze wat gemakkelijker inkomsten kunnen verwerven. Hier heeft Duniya een zogenaamd ‘noodfonds’ voor in het leven geroepen. Andere kinderen, bijvoorbeeld met hartproblemen, begeleiden we naar de gespecialiseerde ziekenhuizen in Hanoi. Patiëntjes met CP (cerebrale parese, hersenverlamming) komen ook vaak niet in aanmerking voor een operatie, wél voor ons rehabilitatieproject. Het eerste en enige in de wijde omgeving!


United KingdomSince 2007, we are cooperating closely in VIETNAM with the organisation Centre II (CII, Direct Support for Disabled Children) in Hanoi, managed by Dong Van An. Well supported by the local government, we are looking for children with physical disabilities in the remote mountain villages of northern Vietnam, where many different ethnic minorities live. Children who are unable to function properly as a result of an accident, because they were born with a defect or severe burns, and who never had any medical care. We found children who have lain in a dark corner of a hut under a mosquito net for many years. Although regularly fed and washed by a desperate parent, but not able to play, let alone learn independently. Or children who are so ashamed of a cleft lip and palate (hare lip) that they do not dare go to school, with all the social consequences this entails.

Depending on the nature of the interventions (burns, urology, orthopaedic, plastic, ophthalmology), we assemble a medical team and we travel from Hanoi to the province of Lai Chau, where we either operate in the similarly named capital or in a small regional hospital in one of the secluded mountain villages. Since we started in 2007, more than 1500 children have had a medical examination and more than 700 of them could be operated on.

Unfortunately, there will always be children for whom we cannot do anything. Nevertheless, we try to help those families, for example with the purchase of a buffalo, making it easier for them to earn an income. Duniya has established a so-called ’emergency fund’ for this purpose. We accompany other children, for example with heart problems, to the specialized hospitals in Hanoi. Patients with CP (cerebral palsy) are also often not eligible for surgery, but do qualify for our rehabilitation project. The first and only in the area!