DUNIYA REHABILITATION

NetherlandsKinderen aan een lichamelijke handicap opereren is belangrijk, maar in veel gevallen ben je er dan nog niet. Als een kind jarenlang een been of een arm verkeerd of helemaal niet gebruikt heeft, dan is langdurige begeleiding, oefening en fysiotherapie nodig om weer te leren bewegen. In Lai Chau, een van de noordelijkste provincies van VIETNAM, ontbreekt de mogelijkheid om structureel te revalideren. Evenmin is er een plek waar kinderen met een handicap naar school kunnen gaan. Voor dergelijke kinderen is geen opvang. Noodgedwongen blijven ze thuis waar ze een bestaan leiden zonder afleiding, zonder stimuli, zonder ooit, zoals andere kinderen, te kunnen spelen of iets te leren.

In goed overleg en in nauwe samenwerking met onze Vietnamese counterpart CII en de lokale overheid DOLISA (Department of Labour, Invalids and Social Affairs) hebben we ruim een jaar gewerkt aan het opstarten van een revalidatie- en rehabilitatiecentrum in Lai Chau, hoofdstad van de gelijknamige provincie. Hier vonden we ruimte in een bestaand weeshuis. waar momenteel 30 kinderen wonen. We bouwden er een voor gehandicapte kinderen aangepaste revalidatieruimte, richten slaap- en woonvertrekken in en bouwden een aangepaste speeltuin.

De afgelopen jaren hebben we vier verpleegsters / fysiotherapeuten en zes onderwijzers ‘special education’ laten opleiden in erkende revalidatiecentra in Hanoi. Inmiddels wonen en werken zij in Lai Chau. De eerste groep van 50 kinderen woont nu in het centrum, volgt onderwijs en krijgt (medische) verzorging. Uniek in Vietnam is dat we de klassen hebben ingedeeld naar leeftijd (van ca. zes tot veertien jaar) en niet ‘naar handicap’. Dus dove kinderen leren communiceren met blinde kinderen en omgekeerd. Kinderen in een rolstoel zitten en spelen met kinderen die minder fysiek beperkt zijn en waar mogelijk proberen ook de kinderen met CP (cerebrale parese) zoveel mogelijk mee te doen met de andere kinderen.

Het is het eerste en énige revalidatie- en rehabilitatiecentrum in Lai Chau en daarmee de enige mogelijkheid waar ouders uit de afgelegen bergdorpjes terecht kunnen met hun (zwaar) gehandicapte kind. Vooralsnog beschouwen we dit project als een pilot. We hebben echter goede hoop dat het later, als we veel ervaring hebben opgebouwd, als voorbeeld kan dienen voor andere (afgelegen) plekken. Vooralsnog zien zowel Duniya als CII en DOLISA, die financieel partner is, dit project als een grote uitdaging.


United KingdomOperating on a child’s physical disability is important, but in many cases you aren’t there yet. If a child has been using a leg or an arm improperly or not at all for many years, long-term guidance, exercise and physical therapy is necessary to learn to move again. Lai Chau, one of the northernmost provinces of  VIETNAM, lacks the ability for structural rehabilitation. Nor is there a place where children with disabilities can go to school. There is no care available for such children. They are forced to stay at home where they lead an existence without distraction, without stimuli, without ever being able to play or to learn something, like other children.

In proper consultation and in close cooperation with our Vietnamese counterpart CII and local government DOLISA (Department of Labour, Invalids and Social Affairs), we have been working over a year on starting a rehabilitation centre in Lai Chau, capital of the Lai Chau province. Here we found space in an existing orphanage, currently housing 30 children.  We built a custom rehabilitation space for disabled children, sleeping and living areas and built a custom playground.

The past few years, we have trained four nurses/physiotherapists and six teachers in ‘special education’ in approved rehabilitation centres in Hanoi. They now live and work in Lai Chau. The first group of 50 children now live, learn and receive (medical) care in the centre. Vietnam is unique in that we have classified the classes by age (from approx. six to fourteen years) and not according to ‘disability’. So deaf children learn to communicate with blind children and vice versa. Children in wheelchairs sit and play with children that are less physically limited and where appropriate, the children with CP (cerebral palsy) participate as much as possible with the other children.

It is the first and only reintegration and rehabilitation centre in Lai Chau and thus the only possibility where parents of the remote mountain villages can get help for their (severely) disabled child. For the time being, we consider this project to be a pilot study.  However, we have high hopes that later, if we have built up a lot of experience, it can serve as an example for other (remote) locations. For the time being, both Duniya, CII and DOLISA, the financial partner, see this project as a major challenge.